Directiva

Presidenta: Marcela Vásquez Reyes

Tesorera: Gladys Cerda Muñoz